Biro Pengantaraan Kewangan (BPK)

Posted on 14 January 2009. Filed under: Banking, Finance, FOREX | Tags: , , , , , , , , , , , |

Laman Utama > Mengenai kami > Pengenalan


:: Pengenalan

Biro Pengantaraan Kewangan (BPK) adalah sebuah badan bebas yang ditubuhkan bagi membantu menyelesaikan pertikaian di antara anda dengan penyedia perkhidmatan kewangan anda di kalangan ahli-ahli BPK.

BPK menyediakan satu saluran yang percuma, cepat, mudah dan cekap untuk anda mengemukakan pertikaian sebagai alternatif kepada penyelesaian melalui mahkamah. Pertikaian tersebut mungkin berkaitan dengan Perbankan/Kewangan ataupun Insurans dan Takaful

Laman Utama > Perkhidmatan Kami

:: Bagaimana boleh kami bantu?

SKOP

Semua aduan, pertikaian dan tuntutan selain daripada yang tedapat dalam senarai pengecualian. Kes-kes yang yang diterima meliputi, antara lain, pertikaian yang berikut :

 • Pinjaman Peribadi atau Pembiayaan Peribadi-i
 • Pinjaman Perumahan atau Pembiayaan Perumahan-i
 • Mesin Teler Automatik (ATM)
 • Mesin Simpanan Tunai
 • Kad Kredit/Caj atau Kad Kredit –i/Caj-i
 • Sewa Beli atau Sewa Beli-i
 • Akaun Simpanan atau Akaun Simpanan-i
 • Akaun Semasa atau Akaun Semasa-i
 • Deposit Tetap atau Akaun Pelaburan Am-i/
  Khas-i/Spesifik-i
 • Kiriman Wang
 • Perbankan Elektronik
 • Perbankan Internet

Bagi pertikaian yang melibatkan insurans dan takaful, BPK boleh membantu menyelesaikan pertikaian di antara pemegang polisi, pemegang sijil atau pihak yang membuat tuntutan dengan syarikat insurans atau pengendali takaful mereka mahupun pihak ketiga.

BIDANG KUASA

Bagi aduan, pertikaian atau tuntutan yang melibatkan kerugian kewangan, amaun yang dituntut tidak boleh melebihi :

Berkaitan dengan perbankan/kewangan :

RM100,000 (kecuali bagi kes penipuan yang melibatkan instrumen pembayaran, kad kredit, kad caj, kad ATM dan cek yang melibatkan amaun tidak melebihi RM25,000)

Berkaitan dengan insurans/takaful :

RM200,000 (Insurans/takaful motor dan kebakaran) RM100,000 (lain-lain) RM5,000 (kerosakan harta pihak ketiga)

PENGECUALIAN

BPK tidak akan mempertimbangkan aduan, pertikaian atau tuntutan mengenai penentuan harga umum, dasar produk/perkhidmatan ahli, keputusan kredit (kelulusan, penolakan dan penjadualan semula pinjaman), kes-kes penipuan (selain daripada kes-kes penipuan yang melibatkan instrumen pembayaran, kad kredit, kad caj, kad ATM dan cek bagi amaun tidak melebihi RM25,000), kes-kes yang melebihi had masa yang dibenarkan oleh undang-undang atau enam tahun dan kes-kes yang telah dibawa atau dirujuk ke mahkamah dan/atau penimbangtaraan.

IMPAK

Keputusan BPK wajib dipatuhi oleh penyedia perkhidmatan kewangan tetapi pengadu tidak wajib mematuhinya

Laman Utama > Aduan

:: Bagaimana membuat aduan?

Bagaimana Membuat Aduan Terhadap Penyedia Perkhidmatan Kewangan :

Laman Utama > Soalan Lazim

Senarai soalan lazim :

Laman Utama > Pautan

:: Pautan-pautan Utama yang Berkaitan

(Kami sering menyemak semua pautan ke laman web luar, namun kami tidak dapat memberi jaminan terhadap laman-laman web tersebut serta tidak bertanggungjawab terhadap kandungannya)

Maklumat Ahli

Ahli-ahli BPK adalah seperti yang di bawah. Anda boleh mendapatkan maklumat mengenai ahli-ahli BPK dengan mengklik pautan di bawah :

Penafian
Hakcipta © Biro Pengantaraan Kewangan.
Semua Hakcipta Terpelihara.

Read Full Post | Make a Comment ( 2 so far )

GARIS PANDUAN MELULUSKAN PERMOHONAN MEMBUKA PAJAK GADAI SECARA ISLAM ( AR-RAHNU ) OLEH KOPERASI BERDAFTAR

Posted on 25 October 2008. Filed under: Finance, Perniagaan Emas, Uncategorized | Tags: , , , , , , |

SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

GARIS PANDUAN MELULUSKAN PERMOHONAN MEMBUKA
PAJAK GADAI SECARA ISLAM ( AR-RAHNU ) OLEH KOPERASI BERDAFTAR

1.

Tujuan

Garis Panduan ini dikeluarkan di bawah Peraturan 42 Peraturan-Peraturan Koperasi 1995, bertujuan untuk mengawal penubuhan dan perniagaan Pajak Gadai Islam (Ar-Rahnu) oleh koperasi-koperasi di bawah penyeliaan Suruhanjaya Koperasi Malaysia

2.

Latarbelakang

2.1

Dalam usaha untuk menghapuskan riba dan gharar sistem pajak gadai Islam diperkenalkan. Tujuan utamanya ialah untuk mengahpuskan hasil bunga (faedah) yang dikenakan oleh pemilik pajak gadai sebagai ganjaran daripada wang tunai yang dipinjamkan

2.2

Mengikut subseksyen 46(c) Akta 81 Akta Pemegang Pajak Gadai 1972 koperasi adalah dikecualikan dari

3.

Konsep

3.1

Konsep pelaksanaan sistem Ar-Rahnu ini menggabungkan dua konsep syariah iaitu :

3.1.1

Ar-Rahnu iaitu merujuk kepada mekanisme di mana suatu barang yang berharga dijadikan sebagai sandaran yang terikat dengan hutang bercagar yang boleh dibayar dengannya, sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan

3.1.2

Al-Wasiah Yad Dhamah iaitu merujuk kepada simpanan.

3.2

Rukun

3.2.1

Penggadai atau orang yang menggadai : iaitu orang yang berhutang

3.2.2

Penerima gadaian atau pemegang gadai : iaitu pihak yang memberi pinjaman

3.2.3

Barang gadaian : iaitu barang yang berharga yang dipunyai dan dalam kawalan penerima.

3.2.4

Tanggungan gadaian : iaitu jumlah yang terhutang.

3.2.5

Sighah atau perjanjian : iaitu perjanjian berkaitan pinjaman atau hutang dan gadaian.

4.

Panduan Menimbangkan Sesuatu Permohonan Membuka Pajak Gadai Secara Islam Oleh Koperasi-koperasi

Bagi mengawal pembukaan pajak gadai secara Islam oleh koperasi-koperasi berdaftar perkara-perkara berikt perlu diambil kira sebelum meluluskan sesuatu permohonan :-

4.1

Prestasi Pengurusan

Koperasi mempunyai rekod yang baik dari segi pengurusan dimana akaun koperasi diaudit setiap tahun dan koperasi hendaklah menjalankan mesyuarat agung tahunannya mengikut seksyen 39 Akta Koperasi 1993.

4.2

Modal Syer/Yuran dan Keanggotaan

Koperasi yang berminat menjalankan aktiviti Ar-Rahnu hendaklah mempunyai modal syer/yuran minima sebanyak RM 500,000.00 dan mempunyai anggota sekurang-kurangnya 500 orang

4.3

Undang-Undang Kecil

Undang-Undang Kecil koperasi (UUK) membenarkan aktiviti Ar-Rahnu dijalankan. Satu aturan hendaklah disediakan sebagai panduan semasa menjalankan aktiviti ini dan hendaklah di luluskan oleh Mesyuarat Agung Koperasi. (Contoh aturan seperti dilampirkan).

4.4

Modal Pusingan

Koperasi hendaklah mempunyai modal pusingan minima sebanyak RM1 juta bagi menampung keperluan aktiviti Ar-Rahnu. Modal pusingan ini hendaklah dikhaskan untuk aktiviti ini sahaja dan koperasi dinasihatkan membuka akaun berasingan.

4.5

Kakitangan

4.5.1

Sebelum menjalankan aktiviti ini koperasi hendaklah telah mempunyai kakitangan terlatih di dalam tatacara menguruskan aktiviti ini dalam bidang menganalisa emas untuk mengelakkan koperasi ditipu.

4.5.2

Koperasi bolehlah menghantar kakitangannya berkursus di Bank Kerjasama Rakyat Malaysia, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YPEIM) atau Bank Islam Malaysia Berhad atau di institut lain yang ada mengendalikan kursus Ar-Rahnu.

4.6

Kedudukan Permis Perniagaan

4.6.1

Kedudukan permis perniagaan hendaklah di tempat yang strategik, tidak tersembunyi kerana di khuatiri dari segi keselamatan.

4.6.2

Persaingan

Bilangan pajak gadai yang sedia ada dan jumlah penduduk adalah korelasi yang rapat diambil perhatian. Sekiranya di tempat itu telah sedia ada koperasi menjalankan aktiviti Ar-Rahnu maka permohonan hendaklah ditolak

4.7

Insfratruktur Bangunan

Bangunan yang digunakan bagi menjalankan akiviti Ar-Rahnu hendaklah mengikut spesifikasi yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan berkenaan

4.8

Prestasi aktiviti/projek sedia ada

Prestasi aktiviti/projek yang sedang berjalan sekarang telah dapat memberi sumbangan sewajarnya kepada anggota dan koperasi. Pertambahan aktiviti baru seperti Ar-Rahnu tidak menjejaskan aktivit/projek sedia ada.

5.

Rumusan

Garis Panduan ini merupakan satu rujukan oleh Pengarah Negeri bagi menimbangkan sesuatu permohonan untuk membuka kedai Pajak Gadai Islam oleh koperasi. Masalah yang berbangkit bolehlah dirujuk ke Ibu Pejabat untuk keputusan muktamad

http://www.skm.gov.my/jpk/imageupload/Tajuk_Kecik_garis_PANDUAN_perlaksanaan_AR-RAHNU-06Jul2006-104255.jpg

PANDUAN ATURAN BAGI MELAKSANAKAN AKTIVITI AR-RAHNU OLEH KOPERASI

1.

Tujuan

1.1

Tujuan peraturan Ar-Rahnu ini diwujudkan sebagai garis panduan bagi mengurus dan mengamal aktiviti-aktiviti Ar-Rahnu secara sendirian, mengamal secara usahasama, mengurus francais dan khidmat runding gadaian Islam serta aktiviti-aktiviti yang berkaitan bagi manfaat anggota dan masyarakat umum iaitu :

1.2

Melaksana dan mengawal perjalanan Skim Mikro Kredit Ar-Rahnu sebagai satu kemudahan bagi anggota-anggota dan masyarakat umum bagi maksud yang berfaedah.

2.

Konsep

2.1

“Skim Mikro Kredit Ar-Rahnu”

Skim Mikro Kredit Ar-Rahnu bermaksud skim pembiayaan yang disandarkan barang gadaian yang berlandaskan prinsip dan pengalaman muamalat Islamiah

2.2

“Skim Mikro Kredit”

Skim Mikro kredit bermaksud satu pusat, pejabat, muasasah, institusi, yang mengurus dan mentadbir aktiviti gadaian Islam di bawah Skim Mikro Kredit Ar-Rahnu.

2.3

“Barang Gadaian (Marhun)”

Barang emas yang boleh digadaikan kepada pihak Pengusaha SAR dan boleh dijual beli

2.4

“Nilai Marhum”

Harga barang gadaian yang telah dinilai mengikut jenis, mutu, berat dan kandungan emas.

2.5

“Penggadai”

Sesorang yang menggadaikan barangnya kepada pihak Pengusaha SAR dan meminjam sejumlah wang dari gadaian tersebut.

2.6

“Pemegang Gadai”

Pemegang gadai yakni murtahin orang memegang barang gadaian iaitu kaunter SAR

2.7

“Penaksir”

Pegawai yang bertanggungjawab menjalankan penilaian barangan gadaian tersebut

3.

Pengenalan

Skim Ar-Rahnu (SAR)  sebagai program mikro kredit merupakan tambahan yang baik kepada skim pinjaman sedia ada. Keistimewaannya ialah :-

3.1

Mekanisme pemberian kredit yang cepat (tanpa kerenah birokrasi)

3.2

Kos pemberian kredit yang relatifnya murah (berbanding dengan skim-skim mikro kredit semasa)

3.3

Pembayaran balik pinjaman tidak lagi merupakan masalah (barang emas dijadikan sandaran kepada pembiayaan yang diperolehi)

3.4

Menjadikan barang emas lebih produktif (barang emas kini boleh dijadikan sebagai modal)

4.

Rukun Gadaian

Skim Mikro Kredit Ar-Rahnu adalah kemudahan pembiayaan untuk satu jangkamasa bayaran balik yang pendek tanpa melibatkan unsur riba dan hanya perlukan sandaran serta bayaran upah menyimpan sandaran tersebut. Ianya perlu memenuhi rukun tersebut:

4.1

Akad : iaitu penawaran dan penerimaan.

4.2

Penggadai : iaitu orang yang berhutang.

4.3

Pemegang gadaian : iaitu tuan punya hutang.

4.4

Marhun : iaitu barang gadaian.

4.5

Hutang : iaitu sebab gadaian.

5.

Hukum Ar-Rahnu

Pelaksanaan Ar-Rahnu menggabungkan 2 konsep Syariah :-

5.1

Ar- Rahnu.

5.1.1

Definisi dari sudut syariah:
Ar-Rahnu merujuk kepada mekanisme di mana satu barang yang berharga dijadikan sebagai sandaran yang terikat dengan hutang bercagar yang boleh dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan.

5.1.2

Definisi dari sudut bahasa:
Ar-Rahnu dari sudut bahasa bermakna mantap dan berkekalan.

5.2

Al Wadiah Yad Dhamanah.

Merujuk kepada simpanan barang berharga dengan jaminan di mana setiap simpanan dikenakan upah simpan.

6.

Syarat Penggadai

6.1

Seorang warganegara Malaysia

6.2

Lelaki dan perempuan tanpa mengira bangsa dan agama

6.3

Berumur tidak kurang dari 18 tahun dan tidak meleihi 65 tahun

6.4

Berakal dan tidak berada dalam ketagihan dadah atau apa-apa yang memabukkan semasa urusniaga

6.5

Tidak muflis

6.6

SAR tidak dibenarkan menerima barang dari kedai pajak gadai atau kedai emas secara lansung atau tidak lansung untuk dibuat gadaian

7.

Barang Gadaian

7.1

Barang gadaian yang boleh diterima adalah meliputi barang kemas yang mempunyai mutu-mutu emas seperti berikut :-

MUTU EMAS

KANDUNGAN EMAS

24.0 karat

99.9%

22.8 karat

95.0%

22.0 karat

91.6%

21.0 karat

87.5%

20.0 karat

83.5%

18.0 karat

75.0%

7.2

Lain-lain mutu/jenis emas iaitu emas paun, emas kelantan dan emas sembilan hanya boleh menerima mengikut penilaian semasa. Pengusaha juga dilarang menerima barang kemas yang rosak dan tidak bermutu bagi mengelakkan kemungkinan lelongan tidak laku.

7.3

Dalam menentukan nilai marhum, batu-batu permata seperti berlian, delima, zamrud dan logam tidak diambilkira. Batu-batu permata ini perlu dikeluarkan dari barang kemas. Pengusaha hanya perlu menolak berat batu-batu berkenaan secara anggaran.

7.4

Pengusaha adalah dinasihatkan/digalakkan untuk meminta surat/resit akuan belian daripada penggadai untuk menentukan jenis emas dan bukti pemilik serta juga sebagai bandingan ke atas penilaian Pengusaha ke atas barang gadaian tersebut.

7.5

Barang gadaian hendaklah milik sendiri, pasangan, ibu bapa atau yang terdekat. Surat kebenaran menggadai perlu diserahkan jika barang gadaian bukan milik sendiri

7.6

Barang gadaian tersebut mestilah wujud semasa urusniaga gadaian

7.7

Jumlah maksimum pinjaman bagi setiap gadaian yang boleh diberi ialah 60% atas nilai marhum atau maksimum RM 5, 000.00

8.

Objektif Ar-Rahnu

8.1

Menyediakan alternatif kepada masyarakat umum terutama orang Melayu yang berpendapatan rendah dalam memenuhi keperluan wang tunai secara segera atau modal untuk perniagaan.

8.2

Menghapuskan unsur ‘riba’ yang dijalankan oleh kedai pajak gadai konvensional.

8.3

Menawarkan satu lagi alternatif sistem kewangan secara Islam berdasarkan syariah kepada pengunjung kedai pajak gadai.

9.

Sumber Dana/Modal Operasi

9.1

Dana/modal operasi disediakan oleh pelabur.

9.2

Peruntukan dana bagi sesebuah kaunter SAR ialah RM1.5 juta (bagi kaunter sederhana).

10.

Dana Dan Tahun Kewangan

Dana dan tahun kewangan perlu mengikut ciri-ciri berikut :-

10.1

Satu dana khas hendaklah diwujudkan untuk pengurusan kewangan operasi Ar-Rahnu ini.

10.2

Tahun kewangan bagi Dana Ar-Rahnu hendaklah mengikut tahun kewangan bagi koperasi.

11.

Marhun Barang Gadaian.

Barang kemas iaitu emas yang mempunyai standard ketulenan yang tidak kurang dari 75.0% (18.0 karat) yang boleh digadaikan kepada pihak Penguasa SAR dan boleh dijualbeli, dengan syarat ianya mestilah hak milik pemohon, pasangan, ibu bapa atau orang terdekat dan barang emas tersebut wujud semasa urusniaga gadaian.

12.

Had dan Margin Pinjaman.

12.1

Seseorang penggadai dibenarkan membuat gadaian lebih daripada sekali dalam satu masa pada hari yang sama dengan jumlah terkumpul pinjaman untuk satu transaksi tidak melebihi RM5,000.00.

12.2

Jumlah pinjaman terkumpul hendaklah tidak melebihi RM 25 000.00 tidak termasuk upah simpan.

12.3

Jumlah maksimum pinjaman bagi setiap gadaian ialah tidak melebihi atau sehingga 60%  daripada nilai marhum barang kemas tersebut.

13.

Had Kuasa Meluluskan

13.1

Had kuasa meluluskan adalah diberi kepada individu seperti berikut :-

Pihak Diberi Kuasa

Jumlah Pinjaman

Ketua Pentaksir

Sehingga RM 5,000.00

Penaksir I
Atau

Penaksir Gantian I

Sehingga RM 5,000.00

Penaksir II
Atau

Penaksir Gantian II

Sehingga RM 5,000.00

13.2

Had kuasa meluluskan pinjaman kedua dan seterusnya untuk penggadai yang sama atau meluluskan lanjutan tempoh adalah sepertimana had kuasa meluluskan yang dinyatakan di atas secara berasingan.

13.3

Jumlah pinjaman diberi bagi setiap gadaian hendaklah dalam gandaan yang genap sepuluh ringgit ke bawah.

13.4

Ketua Penaksir diberi kuasa budi bicara untuk menambah jumlah pinjaman sebanyak maksimum 5% lagi atas jumlah kelayakan sebenar bagi tujuan menggenapkan jumlah kelayakan tersebut ke seratus ringgit berikutnya. Walaubagaimanapun, jumlah pinjaman termasuk tambahan (penggenapan) tersebut tidak boleh melebihi jumlah maksimum RM 5,000.00 yang telah ditetapkan bagi setiap gadaian.

14.

Tempoh Gadaian.

14.1

Tempoh maksimum gadaian yang diberikan adalah selama 6 bulan.

14.2

Jika penggadai gagal menebus dalam tempoh tersebut, pihak kaunter boleh memberi tempoh kelonggaran penebusan untuk 2 bulan lagi tanpa permohonan daripada peminjam. Di peringkat ini, pemimjam tidak semestinya membayar upah simpan.

14.3

Jika Penggadai masih juga tidak menebus dalam tempoh kelonggaran, tempoh gadaian boleh dilanjutkan untuk tempoh maksimum 2 bulan lagi dengan syarat penggadai membuat permohonan melanjutkan tempoh dan menjelaskan upah simpan pada tempoh gadaian yang asal dan tempoh kelonggaran selama 8 bulan.

14.4

Sekiranya tiada permohonan untuk lanjutan tempoh atau upah simpan tidak dibayar, kaunter hendaklah meneruskan tindakan lelongan selepas tempoh maksimum 10 bulan.

15.

Pembaharuan Semula Pinjaman.

Penggadai adalah dibenarkan untuk menggadai semula barang gadaian yang sama dengan pinjaman dan upah simpan yang lama dijelaskan secara pelarasan dengan pinjaman baru.

16. Kes Polis

16.1

Sekiranya barang emas yang digadaikan melibatkan kes polis dan perlu diserahkan kepada pihak berkuasa, penaksir hendaklah mendapatkan dokumen berkaitan untuk direkodkan. Surat penyerahan disediakan oleh Penaksir. Akaun Penerimaan barang-barang emas hendaklah ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa oleh pihak Pejabat Berkuasa Poli untuk mengambil gadaian yang menjadi barang kes

16.2

Untuk mendapatkan kembali wang yang telah dikeluarkan bagi barang yang ada kes polis, pihak pengurusan Ar-Rahnu boleh mengambil tindakan sivil terhadap penggadai

17. Tanggungjawab Pemegang Gadaian Berkenaan Dengan Marhum

17.1

Pemegang gadaian adalah bertanggungjawab ke atas kehilangan atau kerosakan sesuatu marhum sama ada kehilangan atau kerosakan itu disebabkan oleh kebakaran atau lain-lain.

17.2

Sesuatu marhum yang telahbinasa atau rosak oleh kerana atau akibat kebakaran atau lain-lain, nilai marhum itu hendaklah bagi maksud pampasan kepada penggadai itu dikira berdasarkan jumlah taksiran marhum semasa digadai

17.3

Kesemua barang-barang emas yang ada dalam simpanan termasuk kunci emas hendaklah dilindungi takaful (all risks, money in transit, money in premise, negligence, fire, hteft, guarantee and valuables-in-coverage) mengikut jumlah nilaiannya.

18. Kod Akaun

18.1

Pengusaha SAR akan menyediakan kod akaun bagi pinjaman untuk tujuan statistik jantina atau bangsa

18.2

Segala rekod dan perakuanan pinjaman pajak gadai Islam termasuk lejar am hendaklah dikendalikan secara berasingan.

19. Upah Simpan

19.1

Upah simpan adalah dikira berdasarkan nilai marhum dan tempoh bilangan bulan gadaian ditebus. Kadar upah simpan adalah seperti berikut :-

Nilai Marhum (RM)

Kadar Upah Simpan Bagi Nilai Setiap RM 100.00

Kurang 510

RM 0.60 sebulan

510 dan lebih

RM 1.00 sebulan

19.2

Pengiraan upah simpan adalah dibuat pada tarikh gadaian ditebus menggunakan formula tersebut:

US

=

NM

x

K

x

T

100

US = Upah Simpan

NM = Nilai Marhun

K    = Kadar

T    = Tempoh (bulan)

19.3

Bagi maksud pengiraan upah simpan ke atas barang gadaian yang bernilai kurang dari RM 100.00, nilai marhum hendaklah diambil kira sebagai RM 10.00

19.4

Tempoh genap bulan bagi setiap gadaian adalah dikira berdasarkan tarikh ulang bulan gadaian dibuat. Bagi maksud pengiraan upah simpan, tempoh dilalui yang genap sebulan adalah dikira sebagai sebulan.

20. Proses Penebusan

Penggadai atau pemilik hendaklah dimaklumkan melaui surat bagi perkara-perkara berikut :-

20.1

Notis pertama akan diberi dalam tempoh empat belas (14) hari sebelum tarikh matang 6 bulan untuk memaklumkan bahawa tempoh gadaiannya tamat

20.2

Notis kedua akan dihantar sehari selepas tarikh matang 6 bulan untuk memaklumkan bahawa tempoh gadaiannya telah dilanjutkan selama 2 bulan lagi

20.3

Notis ketiga akan diberi dalam tempoh empat belas (14) hari sebelum tarikh kelonggaran 2 bulan matang untuk memaklumkan bahawa tempoh kelonggaran akan tamat

20.4

Notis keempat akan dihantar sehari selepas tarikh kelonggaran matang, menuntut supaya barang gadaian ditebus dalam masa tujuh (7) hari atau upah simpan bagi 8 bulan dibayar

20.5

Notis kelima akan dihantar empat belas (14) hari sebelum tarikh genap 10 bulan meminta barang gadaian ditebus

21. Marhum Yang Tidak Ditebus Dalam Tempohnya

Notis kelima dan terakhir akan diberi sehari selepas amat tempoh notis keempat, meningatkan bahawa barang gadaian akan dijual secara tender jika tidak ditebus dalam masa (14) hari. Untuk memastikan notis tersebut telah diterima oleh penggadai, pengusaha dikehendaki menghantar notis tersebut melalui surat berdaftar atau dengan tangan. Bayaran sebenar surat berdaftar hendaklah dikenakan kepada penggadai. Untuk itu, pengusaha hendaklah mencatatkan jumlah sebanr bayaran surat berdaftar tersebut ke dalam Kad Kawalan peminjam bagi memudahkan tuntutan dibuat

22. Kematian /Hilang Upaya Kekal

22.1

Apabila penggadai telah meninggal dunia atau hilang upaya kekal, Penaksir/Pegawai diberi kuasa untuk meluluskan tempoh lanjutan sesuatu gadaian untuk jangkamasa tidak melebihi dua (2) bulan tanpa meminta keluagra/penggadai untuk berbincang mengenai urusan gadaiannya.

22.2

Wakil atau keluarga perlulah mengemukakan sijil kematian penggadai atau kesahihan hilang upaya kekal penggadai semasa membuat penebusan barang gadaian.

22.3

Sekiranya waris dan keluarga tidak dapat menebus gadaian tersebut dalam tempoh gadaian. Penaksir/ Pegawai atas budi bicaranya boleh melanjutkan tempoh penebusan tidak melebihi dua bulan tanpa perlu menjelaskan upah simpan yang asal dan tanpa mengenakan upah simpan bagi tempoh lanjutan.

22.4

Sekiranya waris dan keluagra penggadai bersetuju supaya barang emas penggadai dilelong selepas tamat tempoh gadaian atau tempoh lanjutan gadaian, baki lelongan hendaklah diserahkan kepada waris atau keluarga penggadai setelah ditolak jumlah pinjaman, upah simpan dari tarikh gadaian sehingga tarikh penggadai disahkan mati atau hilang upaya kekal dan kos perkhidmatan.

23. Kehilangan Surat Akuan Gadaian

23.1

Penggadai dikehendaki mengisi Surat Pengakuan Kehilangan Surat Akuan Gadaian dan hendaklah memtikan sestem atau disahkan oleh Pesuruhjaya sumpah. Dokumen tersebut hendaklah diserahkan kepada Pesuruhjaya Sumpah/Majistret.

23.2

Pentaksir dikehendaki membuat salinan Surat Akuan Gadaian dari salinan kaunter dan dicop “Diakui Salinan Sah”

23.3

Simpan semula Surat Akuan Gadaian di tempat asal.

23.4

Pentaksir boleh meneruskan proses penebusan seperti setelah mengeluarkan salinan yang telah disahkan.

24. Notis Jualan Lelongan

Notis terakhir kepada penggadai akan dihantar selepas tamat tempoh simpanan 6 + 2 (8 bulan) atau 6 + 2 + 2 (10 bulan) bertujuan memberitahu panggadai sama ada menebus atau mencari pembeli untuk menjelaskan akaun tersebut.   Untuk memastikan notis tersebut telah diterima oleh penggadai, notis akan dihantar melalui surat berdaftar atau dengan tangan.

25. Lelongan

25.1

Ringkasan Prosedur

25.1.1

Jualan Tender Terbuka

25.1.2

Mengemukakan permohonan tender

25.1.3

Menentukan tender yang berjaya

25.1.4

Jualan tender tertutup

25.1.5

Urusan selepas lelongan

25.2

Proses Terperinci

25.2.1

Jualan Tender Terbuka

i

Sekiranya gadaian tersebut masih tidak ditebus selepas bulan kelapan atau kesepuluh, Penaksir hendaklah mengadakan jualan tender terbuka kepada umum dan diikuti dengan jualan secara tender tertutup kepada syarikat-syarikat bumiputera tang dikenalpasti sekiranya jualan secara tender kepada umum masih berbaki tidak dapat dijual

ii

Penaksir perlu menyenaraikan nombor siri gadaian yang akab dibuat lelongan termasuklah menilai semula mutu ketulenan dan mencatatkan disetiap item barang yang hendak dilelongkan seperti :-

(a)

Mutu ketulenan

(b)

Berat

(c)

Jenis

(d)

Ciri-ciri item

iii

Berpandukan kepada mutu ketulenan emas yang telah diuji semula, nilai marhum dikira untuk setiap unit barang mengikut harga emas semasa pasaran.

iv

Harga rezab ditentukan untuk setiap unit barang tersebut dan dilekatkan tag harga yang mempamerkan mutu dan berat.

v

Asas pengiraan untuk menentukan harga rezab adalah seperti berikut :-

BUTIRAN

TUGAS

TINDAKAN

Lelongan 1

(Tender Terbuka)

Menentukan harga asas/harga rezab debgab membolehkan pengurangan 20% dari nilai marhum yang akan dibuat untuk lelongan

Penaksir

Lelongan 2

(Tender Tebuka)

Menentukan harga asas/harga rezab dengan membolehkan pengurangan 10% daripada harga asas lelongan 1

Penaksir

Lelongan 3

(Tender Terbuka)

Menawarkan harga terbuka kepada Syarikat Bumiputra yang dikenalpasti. Harga asas yang minimum ialah = Baki Pinjaman + Upah Simpanan + Lain-lain kos

Pihak Pengurusan Ar-Rahnu

vi

Kaunter Operasi Ar-Rahnu yang akan menjalankan urusan lelongan hendaklah mengeluarkan Notis Pemberitahuan  kepada orang ramai mengenai jualan/lelongan yanag dilansungkan. Notis boleh ditampal di tempat-tempat awam ataupun disiarkan di akhbar-akhbar tempatan.

vii

Pameran barang-barang lelongan kepada umum hendaklah dalam tempoh 1 minggu. Tarikh pameran dan lelongan adalah ditetapkan oleh kaunter operasi dengan memeberi pemakluman dan mendapat persetujuan dari Pihak Pengurusan Ar-Rahnu.

viii

Kunci almari di pameran dipegang oleh 2 orang penaksir yang dipertanggungjawabkan didalam sesuatu kaunter operasi

25.2.2

Mengemukakan Permohonan Tender

i

Semasa tempoh pameran, pemohon boleh menggunakan permohonan masuk tender terbuka. Pemohon juga perlu mengemukakan satu Borang Tender yang berasingan untuk setiap barang kemas yang ingin dibelinya.

ii

Borang tender yang lengkap telah diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat sebelum dihantar ke kaunter SAR untuk dibuat pemilihan untuk tender yang berjaya.

iii

Bayaran perkhidmatan sebanyak RM 3.00 akan dikenakan ke atas setiap borang permohonan.

25.2.3

Menentukan Tender yang Berjaya

i

Setelah tempoh pameran tamat, Jawatankuasa tender kaunter operasi yang terdiri daripada wakil dari Pihak Pengurusan Ar-Rahnu, Penaksir kanan akan menetukan permohonan yang berjaya.

ii

Penaksir hendaklah meyediakan Surat Tawaran untuk dihantar kepada pemohon yang berjaya.

iii

Bayaran secara tunai atau cek hendaklah dibuat dalam tempoh 7 hari dari tarikh surat dihantar. Bagi bayaran cek, penyerahan barang kemas dilakukan setelah cek berkenaan lunas. Penaksir hendaklah menyerahkan barang kemas kepada pelanggan dan memintanya menyemak barang kemas tersebut sebelum menerimanya. Setelah pelanggan berpuashati, Penaksir perlu mendapatkan tandatangan pelanggan di Surat Akuan Penerimaan Barang Kemas Lelongan

iv

Penaksir hendaklah mencatatkan hasil jualan di Borang Penebusan/Lelongan dan Buku Rekod Jualan Tender. Borang Penebusan/Lelongan hendaklah ditandatangani oleh Penaksir dan Penaksir Kanan setelah urusniaga selesai.

v

Surat hendaklah dihantar kepada penggadai untuk memaklumkan bahawa barang gadaiannya telah dijual secara tender dan meminta penggadai mengambil lebihan sekiranya ada atau menjelaskan kekurangan harga jualan sekiranya ada. (setelah sitolak jumlah pinjaman, upah simpan dan lain-lain kos sebenar).

vi

Sekiranya masih ada barang yang tidak habis dilelong, Penaksir akan meneruskan Lelongan 2.

vii

Kesemua kos yang terlibat di dalam pengiklanan dan kos-kos lain yang terlibat akan diagih-agihkan mengikut purata kepada penggadai-penggadai yang terlibat berasaskan kepada nilai marhum setiap transaksi gadaian.

viii

Setelah agihan dibuat, jumlah pendapatan tersebut akan didebitkan ke dalam akaun Pengusaha Ar-Rahnu

25.2.4

Jualan Tender Tertutup

i

Pihak Pengurusan Ar-Rahnu hendaklah mengenal pasti nama-nama syarikat berdaftar yang menjalankan perniagaan emas serta dan pemborong emas terpakai untuk dipilih menjadi panel bagi membeli barang emas yang hendak dilelongkan dalam tender tertutup yang akan diadakan.

ii

Syarikat-syarikat ini hendaklah yang telah terlibat dengan perniagaan dan pemborongan emas selama tidak kurang dari 6 bulan.

iii

Penaksir hendaklah menghantar surat jemputan/tawaran kepada syarikat-syarikat yang dipilih untuk menyertai tender tertutup yang akan diadakan di kaunter operasi di mana lelongan dibuat.

iv

Jualan tender tertutup hendaklah diadakan dua (2) minggu selepas selesai jualan tender tertutup ataupun bergantung kepada kaunter operasi berkenaan mengikut kesesuaian masa dan jumlah barang yang akan dilelongkan.

v

Pameran diadakan selama 3 hari dan syarikat-syarikat yang dipilih oleh mengemukakan borang permohonan berserta bayaran deposit untuk sebahagian daripada jumlah tender yang dikemukakan.

vi

Jumlah deposit ini akan dipulangkan bagi tender yang tidak berjaya dan akan diambil kira sebagai sebahagian daripada bayaran tender bagi yang berjaya.

vii

Penaksir dan juga Pihak Pengurusan Ar-Rahnu dibenarkan menerima apa-apa harga yangtelah ditawarkan oleh syarikat-syarikat tersebut semasa manjalankan lelongan tertutup bagi kes barang-barang yang tidak bermutu atau rosak.

25.2.5

Selepas Lelongan

i

Sekiranya baki lelongan adalah dalam bentuk tunai, ia hendaklah dikreditkan ke dalam Akauan Pelbagai Sipemiutang Ar-Rahnu sehingga penggadai membuat tuntutan. Sebagai kawalan, Penaksir hendaklah menyediakan Daftar Pemiutang Ar-Rahnu.

ii

Sekiranya baki lelongan adalah dalam bentuk barang kemas, baki barangan ini akan diikat dengan “tag” dan disimpan di dalam sampul barang gadaian mengikut nombor siri gadaian tersebut dan diasingkan daripada barang-barang yang masih belum dilelong/barang emas lain sehingga penggadai membuat tuntutan.

iii

Baki lelongan ini hendaklah direkodkan ke dalam Daftar Baki Barangan Kemas Selepas Lelongan dan daftar ini perlu dikemaskini oleh penaksir.

iv

Penaksir hendaklah menghantar surat kepada penggadai supaya penggadai membuat tuntutan ke atas baki (tunai/barang kemas)tersebut.

v

Sekiranya hasil lelongan tidak dapat menampung baki pinjaman, kaunter operasi berkenaan hendaklah menuntut supaya penggadai menjelaskan kekurangan tersebut. Sementara itu, jumlah kekurangan ini hendaklah didebitkan ke Akaun Pelbagai Penghutang Ar-Rahnu. Penaksir perlu mencatatkan daftar siberhutang ke dalam Daftar Penghutang Ar-Rahnu.

vi

Daftar Pemiutang dan Penghutang (Ar-Rahnu) hendaklah dikemaskini dari semasa ke semasa apabila terdapat tuntutan dan lelongan baru atau pembayaran dari penggadai.

Reblog this post [with Zemanta]
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Garis panduan, Kod dan Nota Amalan yang Ditadbir oleh SC

Posted on 18 October 2008. Filed under: Banking, Finance, HYIP, Pelaburan, Perbankkan | Tags: , , |

SC sentiasa menyemak garis panduan yang sedia ada dan membentuk dasar baru. Di bawah ini disenaraikan garis panduan dan kod yang kami tadbir

Pencegahan pengubahan wang haram Garis Panduan Penawaran Ekuiti dan Sekuriti Berkaitan Ekuiti
Penilaian Aset Penasihat Prinsipal
Bon Prospektus
Skim Pelaburan Kolektif Pinjaman & Peminjaman Sekuriti
Ketekunan Wajar Pembrokeran Saham
Permohonan FIC Waran Berstruktur
Pengurusan Dana Pengambilalihan & Percantuman
Pelesenan Modal Teroka
Lain-lain

Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Guidelines on Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing for Capital Market Intermediaries (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 31 Mac 2004)
(Edisi semakan semula: 11 Januari 2007)

Penilaian Aset

Guidelines on Asset Valuations (pdf)
(Tarikh berkuat kuasa: 1 Mei 2003)
Edisi semakan semula: 30 September 2003)
Guidance Note 3: Valuation Reports for Purposes of Bonus Issues (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 9 Februari 2004)
Guidance Note 4: Appointment of Valuer for Valuation of Foreign Property Assets (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 18 Oktober 2006)

Bon

Sekuriti Hutang
Guidelines on Registration of Bond Pricing Agencies (pdf)
(Tarikh berkuat kuasa: 25 Januari 2006)
Guidelines on Registration of an Electronic Broking System (pdf)
(Tarikh berkuat kuasa: 6 Januari 2006)
Guidelines on the Offering of Structured Products (pdf)
(Edisi semakan semula: 27 April 2007)
(Tarikh berkuat kuasa: 27 April 2007)
Guidelines on Dealing in Unlisted Debt Securities by a Universal Broker (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 30 Oktober 2002)
Practice Note 1 – Application of the Guidelines to Cross-selling of Unlisted Debt Securities to Eligible Individuals by Dealer’s Representatives Not Certified by PPKM (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 12 Julai 2005)
Guidelines on the Offering of Asset-backed Securities (pdf)
(Edisi semakan semula: 26 Julai 2004)
(Tarikh berkuat kuasa: 26 Julai 2004)
Guidelines on the Offering of Private Debt Securities (pdf)
(Edisi semakansemula: 26 Juai 2004)
(Tarikh berkuat kuasa: 26 Julai 2004)
Practice Note 1 – Application of the Guidelines on the Offering of Private Debt Securities to the Issue of, Offer for Subscription or Purchase, or Invitation to Subscribe for or Purchase, Foreign Currency-denominated Private Debt Securities (pdf)
(Edisi semakan semula: 15 September 2005)
Practice Note 1A on Issuance of Foreign Currency-denominated Bonds Malaysia (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 27 Mac 2007)
Practice Note 2 – Application of the Guidelines on the Offering of Private Debt Securities to the Issue, Offer or Invitation of Ringgit-denominated Private Debt Securities by a Multilateral Development Bank or Multilateral Financial Institution in Malaysia (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 28 Julai 2004)
Information Note on Issuance of Ringgit-denominated Bonds in Malaysia by Multilateral Development Banks or Multilateral Financial Institutions (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 31 Mac 2005)
Practice Note 2A – Application of the Guidelines on the Offering of Private Debt Securities to Foreign Governments and Agencies or Organisations of Foreign Governments (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 23 Mac 2006)
Practice Note 2B – Application of the Guidelines on the Offering of Private Debt Securities to Foreign Multinational Corporations (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 6 Oktober 2006)
Practice Note 3 – Application of the Guidelines on the Offering of Private Debt Securities to the Offer, Issue, or Invitation of Negotiable Instruments of Deposit with Tenure of More than Five Years (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 6 April 2005)
Practice Note 4 – Application of the Guidelines on the Offering of Private Debt Securities to an Issuance of Commercial Papers or a Combination of Commercial Papers and Medium Term Notes (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 24 April 2006)
Guidelines on allowing a person to be appointed or to act as a trustee under subsection 69(2) of the Securities Commission Act 1993 (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 17 September 2001)
Guidelines on the Minimum Contents Requirements for Trust Deeds (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 1 Julai 2000)
Practice Note 1 – Application of the Guidelines on the Minimum Contents Requirements for Trust Deeds to the Issue, Offer or Invitation of Islamic Securities Under the Guidelines on the Offering of Islamic Securities (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 10 November 2004)
Sekuriti Islam
Guidelines on the Offering of Islamic Securities (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 26 Julai 2004)
Practice Note 1 – Application of the Guidelines on the Offering of Islamic Securities to the Issue of, Offer for Subscription or Purchase, or Invitation to Subscribe for or Purchase, Foreign Currency-denominated Islamic Securities (pdf)
(Edisi semakan semula: 15 September 2005)
Practice Note 1A on Issuance of Foreign Currency-denominated Islamic Securities or Sukuk in Malaysia (pdf)
(Tarikh dikeluarkan 27 Mac 2007)
Joint Information Note on the Issuance of Foreign Currency-denominated Bonds and Sukuk in Malaysia (pdf)
(Tarikh dkeluarkan: 27 Mac 2007)
Practice Note 2 – Application of the Guidelines on the Offering of Islamic Securities to the Issue, Offer or Invitation of Ringgit-denominated Islamic Securities by a Multilateral Development Bank or Multilateral Financial Institution in Malaysia (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 10 November 2004)
Practice Note 2A – Application of the Guidelines on the Offering of Islamic Securities to Foreign Governments and Agencies or Organisations of Foreign Governments (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 23 Mac 2006)
Practice Note 2B – Application of the Guidelines on the Offering of Islamic Securities to Foreign Multinational Corporations (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 6 Oktober 2006)
Practice Note 3 – Application of the Guidelines on the Offering of Islamic Securities to the Issuance of Islamic Negotiable Instruments with Original Tenures of More Than Five Years (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 12 Disember 2005)
Practice Note 4 – Application of the Guidelines on the Offering of Islamic Securities to an Issuance of Islamic Commercial Papers or a Combination of Islamic Commercial Papers and Medium Term Notes (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 24 April 2006)
Practice Note on Registration by the Securities Commission for the Purpose of Acting as a Bond Trustee (pdf)
(Tarikh dikeluarkan 12 Oktober 2006)
Practice Note on Recognition of Credit Rating Agencies by the Securities Commission for the Purpose of Rating Bond Issues (pdf)
(Tarikh diterbitkan: 25 Januari 2006)
Guidance Note on the Secondary Trading of Foreign Currency-denominated Debentures and Foreign Currency-denominated Islamic Securities (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 15 September 2005)
Frequently-asked Questions (pdf)

Skim Pelaburan Kolektif

Unit Amanah
Guidelines on Unit Trust Funds
Guidelines on Unit Trust Funds (pdf)
Guidelines on Unit Trust Fund Prospectus (pdf)
Guidelines on Marketing and Distribution of Unit Trust Funds (pdf)
Guidelines on Unit Trust Advertisements and Promotional Materials (pdf)
Guidelines on Allowing a Person to be Appointed or to Act as Trustee Under Subsection 99(1) of the Securities Commission Act 1993 (pdf)
(Date Issued: 1 April 2003)
(Revised Edition: 30 September 2003)
Guidelines on Online Transactions of and Online Activities in Relation to Unit Trusts (pdf)
(Effective Date: 24 November 2004)
Compliance Checklist (pdf)
(Date Issued: 1 July 2005)
Investors Guide on Online Unit Trust Investment (pdf)
(Date Issued: 24 November 2004)
Nota Panduan
Guidance Note 21 (pdf)
Information Required in a Prospectus
(Tarikh dikeluarkan: 15 Mei 2007)
Guidance Note 20 (pdf)
Single Pricing
(Tarikh dikeluarkan: 15 Mei 2007)
Guidance Note 19 (pdf)
Procedures for Registration & Lodgement of Deed
(Tarikh dikeluarkan: 15 Februari 2007)
Guidance Note 18 (pdf)
Procedures for Registration & Lodgement of Prospectus
(Tarikh dikeluarkan: 15 Februari 2007)
Guidance Note 17 (pdf)
Procedures & Format of Submissions
(Tarikh dikeluarkan: 15 Februari 2007)
Guidance Note 16 (pdf)
Valuation
(Tarikh dikeluarkan: 16 Januari 2007)
Guidance Note 15 (pdf)
Valuation of Bonds
(Tarikh dikeluarkan: 15 Disember 2006)
Guidance Note 14 (pdf)
Issued Pursuant to the Guidelines on Advertisements and Promotional Materials (A & P Guidelines)
(Tarikh dikeluarkan: 21 November 2006)
Guidance Note 13 (Dibatalkan)
Appointment of Delegate Not Licensed by SC
(Tarikh dikeluarkan: 24 Julai 2006)
Guidance Note 12 (pdf)
Investment in Structured Products
(Tarikh dikeluarkan: 18 Mei 2006)
Guidance Note 11 (pdf)
Investments in Warrants and Options
(Tarikh dikeluarkan: 18 Mei 2006)
Guidance Notes 10 (pdf)
Investments in Securities Not Traded in or Under the Rules of an Eligible Market
(Tarikh dikeluarkan: 16 Disember 2005)
Guidance Note 9 (pdf)
Statistical and Compliance Returns (UTF Returns)
(Tarikh dikeluarkan: 9 November 2005)
Guidance Note 8 (pdf)
Marketing and Distribution of Unit Trust Funds Outside Malaysia
(Tarikh dikeluarkan: 26 Oktober 2005)
Guidance Note 7 (Dibatalkan)
Amendment to the Procedures for Registration and Lodgement of Prospectus
(Tarikh dikeluarkan: 21 Oktober 2005)
Guidance Note 6 (pdf)
Introduction of New Specialised Funds
(Tarikh dikeluarkan: 30 Ogos 2005)
Guidance Note 5 (pdf)
Restrictions and Limits on Investment in Collective Investment Schemes
(Tarikh dikeluarkan: 30 Ogos 2005)
Guidance Note 4 (pdf)
Guidelines on Online Transactions of and Online Activities in Relation to Unit Trusts
(Tarikh dikeluarkan: 10 Disember 2004)
Guidance Note 3 (pdf)
Initial Offer Period
(Tarikh dikeluarkan: 7 Julai 2004)
Guidance Note 2 (pdf)
The Management Company
(Tarikh dikeluarkan: 7 Julai 2004)
Guidance Note 1 (pdf)
Eligibility Requirement for Guarantor of a Guaranteed Fund
(Tarikh dikeluarkan: 28 April 2004)
Pekeliling
Single-pricing for Unit Trust Funds (pdf)
(Tarikh berkuat kuasa: 20 Oktober 2006)
Investments in Foreign Markets (pdf)
(tarikh berkuat kuasa: 29 Mei 2006)
Duty of Management Company to Lodge Returns (pdf)
(Tarikh berkuat kuasa: 9 November 2005)
Financial Derivatives for Hedging Purpose (pdf)
(Tarikh berkuat kuasa: 11 Oktober 2005)
Investments in Foreign Markets (pdf)
(Tarikh berkuat kuasa Effective Date: 27 May 2005)
Publication of Selling and Repurchase Price (pdf)
(Tarikh berkuat kuasa: 5 November 2004)
Reference Made to Kuala Lumpur Stock Exchange (pdf)
(Tarikh berkuat kuasa: 1 September 2004)
Maximum Fund Size (pdf)
(Tarikh berkuat kuasa: 9 April 2004)
Submission of Application for an Extension of Time (pdf)
(Tarikh berkuat kuasa: 1 Mei 2003)
Use of Brokers/Dealers (pdf)
(Tarikh berkuat kuasa: 1 Mei 2003)
Amanah Pelaburan Hartanah
Guidelines on Real Estate Investment Trusts (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 3 Januari 2005)
Guidelines for Islamic Real Estate Investment Trusts (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 21 November 2005)
Frequently-asked Questions (pdf)
Nota Panduan
Guidance Note 1 (pdf)
Contents of Prospectus
(Tarikh dikeluarkan: 15 September 2005)
Guidance Note 2 (pdf)
Borrowing Limit and Issuance of Debenture
(Tarikh dikeluarkan: 10 Julai 2006)
Guidance Note 3 (pdf)
Appointment of Delegate Not Licensed by SC
(Tarikh dikeluarkan: 24 Julai 2006)
Guidance Note 4 (pdf)
Definition of Non-real Estate- related Assets
(Tarikh dikeluarka: 8 Februari 2007)
Guidance Note 5 (pdf)
Revaluation of Real Estate
(Tarikh dikeluarkan: 8 Februari 2007)
Guidance Note 6 (pdf)
Remuneration of Trustee and Management Company
(Tarikh dikeluarkan: 8 Februari 2007)
Guidance Note 7 (pdf)
Placement of Units
(Tarikh dikeluarkan: 8 Mac 2007)
Dana Dagangan Bursa
Guidelines on Exchange-traded Funds (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 21 Jun 2005)
Penawaran, Pemasaran dan Pengedaran Dana Asing BARU
Guidelines for the Offering, Marketing and Distribution of Foreign Funds (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 1 Julai 2007)
Bahan-bahan Lain
Guide on Areas of Compliance and Internal Controls for Management Company and Trustee (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 3 Jun 2003)
Checklist of Requirements for Annual/Interim Reports (for Unit Trust Funds) (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 16 Jun 2003)
Senarai Semak Penyerahan
Application for Establishment of a Unit Trust Fund (pdf)
Application to Act as a Management Company of a Unit Trust Fund (pdf)
Application for the Appointment of a Company to Act as a Trustee to a Unit Trust Fund (pdf)
Application to Appoint Chief Executive Officer, Director, Investment Committee Member and Panel of Adviser (pdf)
Application to Appoint Syariah Committee Member/Syariah Adviser (pdf)
Application for an Increase in the Approved Fund Size (pdf)
Application for Appointment of Delegate Not Licensed by the Securities Commission (pdf)
Application for Approval of a Foreign Market for Investment by a Unit Trust Fund (pdf)
Application for an Exemption/Variation/Extension of Time (pdf)
Application for Registration/Renewal for Trustee to a Unit Trust Fund (pdf)
Senarai Semak Pengiraan Fi
Fee Computation Checklist for Unit Trust Funds & Real Estate Investment Trust Funds (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 22 September 2004)
Fee Computation Checklist (Other) for Unit Trust Funds & Real Estate Investment Trust Funds (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 22 September 2004)
Senarai Semak Prospektus/Prospektus Tambahan
Compliance Checklist for UTF (pdf)
Compliance Checklist for REIT (pdf)
Registration Checklist for UTF (pdf)
Registration Checklist for REIT (pdf)
Lodgement Checklist (pdf)
Senarai Semak Tugasan
Registration Checklist (pdf)
Lodgement Checklist (pdf)
Borang-borang Permohonan
For Establishment of a Unit Trust Fund (MS Word)
To act as a Management Company to a Unit Trust Fund (MS Word)
For the Appointment of a Company to Act as a Trustee to a Unit Trust Fund (MS Word)
To Appoint a Chief Executive Officer/Director/Investment Committee Member/Other Committee Member (pdf)
For the Appointment of Syariah Committee Member/Syariah Adviser (pdf)
For Increase in the Approved Size of Fund (MS Word)
For Approval of a Foreign Market for Investment by a Unit Trust Fund (pdf)
For Appointment of a Delegate Not Licensed by the Securities Commission (pdf)
Checklist for Compliance with Guiding Principles for Outsourcing of Back Office Functions for Capital Market Intermediaries (pdf)
Checklist for Compliance with Guidelines on Performance of Supervisory Functions at Group Level for Capital Market Intermediaries (pdf)
For Registration/Renewal of a Trust Company as Trustee to a Unit Trust Fund (pdf)
SC/Info Form (pdf)
For Registration/Renewal of Registration as a Syariah-qualified Individual (pdf)
For Registration/Renewal of Registration as a Syariah Adviser (pdf)
Application for Issuance of New Units for a Real Estate Investment Trust (pdf)
Application for the Valuation of Real Estates (pdf)
Applications for Acquisition of Foreign Real Estates (pdf)
Unit Trust Funds Statistical & Compliance Returns Form (pdf)
REIT Statistical Returns (pdf)
REIT Compliance Returns (pdf)

Ketekunan Wajar

Guidelines on Due Diligence Conduct for Corporate Proposals. (pdf – 473KB)
(Tarikh Berkuat kuasa: 1 Februari 2008)

Permohonan FIC

Practice Note 1 (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 5 Disember 2006)
Frequently-asked Questions (pdf)

Pengurusan Dana

Guidelines on Islamic Fund Management (pdf)
(Tarikh diterbitkan: 3 Disember 2007)
Guidelines on Restricted Investment Schemes (pdf)
(Tarikh diterbitkan/Berkuat kuasa: 7 April 2006)
 • Securities Commission RIS Returns Declaration/Verification Form (MS Word)
 • Application for Establishment of a Restricted Investment Scheme (MS Word)
 • Application for Approval of a Foreign Market for Investment by a Restricted Investment Scheme (MS Word)
 • Application for Increase in the Approved Size of a Restricted Investment Scheme (MS Word)
Guidelines on Compliance Function for Fund Managers (pdf)
(Tarikh dikeluarkan/Berkuat kuasa: 15 Mac 2005)

Penawaran Ekuiti dan Sekuriti Berkaitan Ekuiti

Guidelines on the Offering of Equity and Equity-Linked Securities; (pdf – 550KB)
(Tarikh Berkuat kuasa: 1 Februari 2008)
Guidelines on the Offering of Equity and Equity-Linked Securities for the MESDAQ Market; (pdf – 12MB)
(Tarikh Berkuat kuasa: 1 Februari 2008)

Pelesenan

Buku Panduan Perlesenan
Guidelines on the Establishment of Foreign Fund Management Companies (pdf)
Application for Establishment of Foreign Stockbroking Companies Under the Special Scheme (pdf)
Guidelines on Reporting Requirements for Fund Managers (pdf)
Permohonan Perlesenan

Penasihat Prinsipal

Guidelines on Principal Advisers for Corporate Proposals;
(Tarikh Berkuatkuasa: 1 Februari 2008)

Prospektus

Prospectus Guidelines (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: Mei 2003)
(Dipinda setakat 1 Februari 2008)

(Pindaan dibuat ke atas Bab 13 Prospectus Guideline)
•  Public Offerings
•  Abridged Prospectus
•  Supplementary Prospectus
Practice Notes (pdf)
Practice Note 1 – Basis for Pricing of Securities
(Tarikh dikeluarkan: 27 Oktober 2005)
Procedures for Registration (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 27 Oktober 2005)
(Edisi semakan semula: 22 Februari 2008)
Prospectus-related Guidelines (pdf)
•  Plain Language Guide for Prospectuses
•  Guidelines on Electronic Prospectuses and Internet Securities Application
•  Guidelines on Advertising
(Tarikh dikeluarkan: 27 Oktober 2005)
Frequently-asked Questions (FAQs) (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 27 Oktober 2005)
(Edisi semakan semula: 10 Mei 2006)

Pinjaman dan Peminjaman Sekuriti

Guidelines on Securities Borrowing and Lending (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 27 Disember 2006)
Tax Guidelines on Securities Borrowing and Lending (pdf)

Pembrokeran Saham

Guidelines on Permitted Activities for Stockbroking Companies (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 26 Oktober 2005)
Guidelines on Dealing in Unlisted Securities by a Universal Broker (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 30 Oktober 2002)
Practice Note 1 – Application of the Guidelines to Cross-Selling of Unlisted Debt Securities to Eligible Individuals by Dealer’s Representatives Not Certified by PPKM (pdf)
( Tarikh dikeluarkan: 12 Julai 2005)
Guidelines on the Establishment of Electronic Access Facilities by a Universal Broker (pdf)
(Dipinda setakat 5 November 2004)
Practice Note 1 (pdf)
(Dipinda setakat 5 November 2004)
Guidelines for a Universal Broker (pdf)
(Dipinda setakat 23 November 2004)
Guidelines on the Establishment and Location of a Branch Office by a Universal Broker and a Non-universal Broker (pdf)
(Dipinda setakat 5 November 2004)
Practice Note 1 – Flexibilities Granted to Stockbroking Companies in Relation to Branch Offices and Branching Policy for the Year 2002 and Beyond (pdf)
(Dipinda setakat 5 November 2004 )
Guidelines on Chinese Walls for Dealers and Futures Brokers (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 11 Mei 2006)
Member Readiness Checklist for a Universal Broker (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 02 Oktober 2000)
Guidelines on Electronic Contract Notes (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 28 April 2005)
Guidelines on Performance of Supervision Functions at Group Level for Capital Market Intermediaries (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 29 Jun 2005)
(tarikh semak semula: 2 March 2006)
Guiding Principles for Outsourcing of Back Office Functions for Capital Market Intermediaries (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 29 Jun 2005)
(Tarikh semak semula: 2 March 2006)

Waran Berstruktur

Guidelines for the Issue of Structured Warrants (pdf)
(Dipinda setakat Oktober 2006)

Pengambilalihan & Percantuman

Malaysian Code on Take-overs and Mergers (Amendment) 2004 (pdf)
Amendments to Practice Notes (pdf format)
(Tarikh dikeluarkan: 25 Mac 2004)
Kod Malaysia Mengenai Pengambilalihan dan Percantuman (Pindaan) 2004 (pdf)
Kod Malaysia Mengenai Pengambilalihan dan Percantuman Pindaan Kepada Nota Amalan (pdf)
(Tarikh Dikeluarkan: 25 Mac 2004)
Malaysian Code on Take-overs and Mergers 1998
(Date Issued: 1 January 1999)
Practice Notes 1 (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 1 Januari 1999)
Malaysian Code on Take-overs and Mergers (Amendment) 2006 (pdf)
Format and Contents of Applications Under Division 2, Part IV of the
Securities Commission Act 1993 and the Malaysian Code on
Take-overs and Mergers 1998 (pdf)
(tarikh berkuat kuasa: 1 Mac 2004)
Guidelines on Offer Documentation (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 25 April 2001)
Clarification to Section 12(1) of the Malaysian Code on Take-overs and Mergers 1998, in Relation to Announcements (pdf)
Clarification on Immediate Approvals in Relation to Certain Exemptions (pdf)
Frequently-asked Questions

Modal Teroka

Guidelines for the Annual Certification for Tax Incentives for the Venture Capital Industry (Amended) (pdf)
(Berkuat kuasa 2007)
Application Form for Certification for Tax Incentive for the Venture Capital Industry (pdf)
Frequently-asked Questions
Guidelines for the Registration of Venture Capital Corporations and Venture Capital Management Corporations (pdf)
Frequently-asked Questions
Venture Capital Registration Kit

Lain-lain

Garis Panduan Kawal Selia Pasaran (pdf)
Guidelines for the Employment of Non-Malaysian Citizens in the Securities and Futures Industries (pdf)
Form 1: Application for the Employment of Non-Malaysian Citizens in the Securities and Futures Industries – to be Filled by the Principal Company (MS Word)
Form 2: Application for the Employment of Non-Malaysian Citizens in the Securities and Futures Industries – to be filled by the Non-Malaysian Citizen Candidate (MS Word)
Frequently-asked Questions – Guidelines for the Employment of Non-Malaysian Citizens in the Securities and Futures Industries (pdf)
Practice Notes on Exemption from Stamp Duty and Real Property Gains Tax (pdf)
(Tarikh dikeluarkan: 19 Disember 2006)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...